TOPlist

 

Pravidla NH

Povinnosti a práva rozhodčího

a) Rozhodčí je povinen se k utkání dostavit včas, nejpozději 30 min. před stanoveným začátkem a pořadateli se prokázat registračním průkazem SNH, ve výjimečných případech jiným platným osobním průkazem s fotografií, vydaným orgánem státní správy. Při řízení utkání dbá na dodržování pravidel, rozhoduje o všech sporných otázkách na hřišti během hry, a to neodvolatelně a s konečnou platností. Musí rozhodovat vždy v duchu pravidel, avšak s citem pro hru. Okamžitě přeruší hru při zranění hráče nebo při nastřelení hráče míčem do obličeje. V žádném případě nesmí připustit nečistou hru. K označení přestupků a nařízených hodů používá pravidla předepsané gestikulace

 1. Rozhodčí písknutím oznamuje:
  • jedním - zahájení utkání (hry), přerušení hry, pokračování ve hře (kromě hodů, které se provádějí bez písknutí),
  • dvěma - uznání branky,
  • třemi - ukončení poločasu nebo ukončení utkání.
 2. Utkání řídí v úboru rozhodčího řádně upraven a je povinen mít potřebné pomůcky
  • úbor rozhodčího: dres s odznakem rozhodčího (výrazně odlišné barvy od barvy dresů obou družstev), černé krátké kalhoty nebo trenýrky, černé štulpny nebo bílé sportovní ponožky, sportovní obuv,
  • pomůcky rozhodčího: píšťalka, hodinky (stopky), žlutá a červená karta, tužka, zápisník, mince k losování

b) Rozhodčí s konečnou platností rozhoduje o způsobilosti míčů a hřiště ke hře. Před utkáním zkontroluje úpravu hřiště (hrací plochu, branky,čáry, střídačky) a zjistí, zda vyhovují nejméně dva míče určené ke hře. Před utkáním pohovoří s hlavním pořadatelem a upřesní nutná opatření ke zdárnému průběhu utkání.

c) Před zahájením utkání převezme rozhodčí zápis o utkání, zkontroluje správnost a platnost předložených průkazů SNH a porovná je se jmény uvedenými v zápise o utkání. Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně podle předtisku hůlkově, ne obyčejnou tužkou. Zjistí-li rozhodčí nedostatky nebo nesprávnosti, vrátí zápis vedoucímu družstva k doplnění, popřípadě nepřipustí hráče ke hře. Nikdy nedoplňuje nebo neopravuje v zápise to, co vyplnil a podepsal vedoucí družstva. Rozhodčí je povinen každou opravu v zápisu o utkání následně parafovat. Po celou dobu utkání je zápis o utkání a průkazy SNH v držení rozhodčího. Rozhodčí podepíše opravu před utkáním oznámenou vedoucím družstva.

d) Dostaví-li se k utkání celé družstvo bez registračních průkazů SNH, rozhodčí to zaznamená do zápisu o utkání. V záznamu uvede okolnosti, které zavinily nepředložení průkazů.

 1. Vyžádá si od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni hráči jsou členy SNH a za příslušný oddíl mohou startovat, že žádný z nich nemá zastavenou činnost a není v disciplinárním řízení. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem vedoucí družstva, které průkazy nepředložilo.
 2. Svoji totožnost musí hráči prokázat osobním průkazem s fotografií vydaným orgánem státní správy. U žactva (u osob mladších 15 let) průkazem zdravotní pojišťovny. Hráč, který průkaz nepředloží, nebude k utkání připuštěn.

e) Rozhodčí je povinen na vyžádání kapitána provést konfrontaci hráče nebo hráčů soupeře. Při konfrontaci prokazují hráči svoji totožnost osobním průkazem s fotografií vydaným orgánem statní správy. Osoby mladší 15 let průkazem zdravotní pojišťovny. Neprokáže-li se konfrontovaný hráč předepsaným osobním průkazem či průkazem zdravotní pojišťovny, utkání bude dohráno a o výsledku na základě zprávy rozhodčího rozhodne příslušný řídicí orgán.

f) Při společném nástupu družstev k utkání překontroluje rozhodčí jednotnost a správnost oblečení a označení hráče. Před začátkem utkání losuje rozhodčí na hřišti s kapitány obou družstev o stranu hřiště nebo o výhoz ze středu hřiště.

g) Nezahájí-li nebo přeruší-li rozhodčí utkání z povětrnostních důvodů nebo pro nezpůsobilý terén, své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a uvede do zápisu o utkání. Ve hře se pokračuje ihned, jakmile překážka pomine, nebo je odstraněna. Odmítne-li některé družstvo v utkání pokračovat, určí rozhodčí kapitánovi družstva lhůtu dvou minut k nastoupení. Nenastoupí-li družstvo ani v této době, rozhodčí utkání ukončí. Své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a uvede do zápisu o utkání.

h)

 1. Jedině rozhodčí je oprávněn s konečnou platností měřit čas (hrací doby, čekací doby, přerušení hry apod.). Pro měření času používá stopky, výjimečně hodinky.
 2. Poločas nebo celé utkání je povinen ukončit přesně, ať je míč ve hře nebo není. Doba hry se prodlužuje jen při nařízeném trestném nebo pokutovém hodu, a to pouze k jeho řádnému provedení. Jestliže je při nařízeném trestném hodu porušeno pravidlo hry obránce nohou, nařídí rozhodčí pokutový hod a i tento musí být proveden.
 3. Promeškaný čas (vyjednávání, zranění, obnovování čar, zjevné zdržování hry při střídání apod.) je rozhodčí oprávněn nastavit, ale jen v tom poločase, ve kterém k časové ztrátě došlo. Každé rozhodnutí o nastavení času oznámí kapitánům družstev.
 4. Rozhodčí je povinen nastavit čas promeškaný v souvislosti s oddechovým časem v tom poločase, ve kterém k časové ztrátě došlo.
 5. Rozhodčí nesmí v průběhu hrací doby čas zastavit.

i)

 1. Bez povolení rozhodčího nesmí během hry nikdo kromě hráčů vstoupit na hřiště. Dostane-li se na hřiště cizí těleso, musí rozhodčí ihned přerušit hru a po odstranění závady hra pokračuje volným hodem.
 2. Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
  • na úřední zákrok orgánů státní správy nebo samosprávy (policie apod.). Takový zákrok nechá rozhodčí potvrdit v zápise o utkání,
  • pro úmrtí hráče, funkcionáře nebo diváka v areálu sportoviště,
  • klesne-li počet hráčů jednoho mužstva pod pět.
 3. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
  • při závažném zasahování diváků do hry,
  • v případě fyzického napadení rozhodčího ze strany hráče, trenéra, asistenta trenéra či dalšího člena realizačního týmu,
  • při zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobeném předmětem hozeným z hlediště na hřiště, do prostoru střídaček nebo způsobeném divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů a rozhodčího.
 4. Své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a podrobně uvede v zápise o utkání.

j) Rozhodčí je povinen přísně posuzovat a trestat nesportovní chování hráčů.

k) Během utkání si rozhodčí zaznamenává údaje o průběhu utkání (např. minuty a branky, střelce branek, napomenutí a vyloučení hráčů, stav hřiště apod.)

l) Po skončení utkání uvede rozhodčí v příslušných rubrikách zápisu o utkání:

 1. vítězné družstvo (které dosáhlo více branek než soupeř), výsledek v poločase a na konci utkání (při stejném počtu dosažených branek je výsledek nerozhodný),
 2. všechny hráče, trenéry a funkcionáře, kteří byli potrestáni,
 3. počet branek, které jednotliví hráči vstřelili,
 4. chování a vystupování hráčů, vedoucích a diváků,
 5. počet diváků,
 6. závažné organizační nedostatky ze strany pořadatele,
 7. zranění hráčů (kdy a kdo zraněn, příčina zranění, která část těla byla zraněna a jak a zda zraněný hráč utkání dohrál - D nebo nedohrál - N),
 8. stručný průběh utkání, případně další potřebné údaje,
 9. řádně vyplněný zápis o utkání odešle nejpozději první pracovní den po utkání příslušnému řídícímu orgánu, pokud není v propozicích soutěže uvedeno jinak.

  Body 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je rozhodčí povinen vyplnit před podepsáním zápisu kapitány družstev a vedoucími jednotlivých družstev. Po jejich podpisu jim předá průkazy SNH, případně kopie z propisovacích zápisů o utkání. Nikdo kromě rozhodčího není oprávněn během utkání nebo po utkání do zápisu cokoliv vpisovat nebo zaznamenávat. V poločase nebo na konci utkání může kapitán, popř. vedoucí družstva za přítomnosti rozhodčího provést opravy v sestavě družstva.

m) Není-li ani po čekací době na hřišti (rozumí se v areálu sportoviště) přítomno jedno družstvo, druhé družstvo musí k utkání nastoupit ve sportovním oblečení podle zápisu o utkání.

 1. Rozhodčí utkání zahájí a zároveň ukončí pro nepřítomnost soupeře.
 2. Rozhodčí je povinen zajistit, aby utkání bylo odehráno v každém případě, kdy se dostaví do areálu druhé z družstev ještě v čekací době.
 3. Po dohodě obou družstev může být utkání sehráno i po dostavení se jednoho z družstev po čekací době.

Okolnosti zdržení, popřípadě nesehrání utkání uvede rozhodčí podrobně do zápisu o utkání.

n) Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí ani po čekací době:

 1. Ujme se řízení utkání jiný přítomný rozhodčí s platnou kvalifikací. Je-li na hřišti přítomno více těchto rozhodčích s platnou kvalifikací, má přednost vždy rozhodčí s vyšší kvalifikací, při stejné kvalifikaci se sami dohodnou nebo losují, kdo z nich bude utkání řídit.
 2. V případě že není na hřišti přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, ujme se řízení utkání jeden z vedoucích nebo trenérů. Na tom, který z nich bude utkání řídit, se oba soupeři dohodnou. Nedohodnou-li se, losují.
 3. Každý náhradní rozhodčí je povinen uvést do zápisu o utkání, že se delegovaný rozhodčí nedostavil.
 4. Jestliže se delegovaný rozhodčí dostaví:
  1. do zahájení 2. poločasu, převezme řízení utkání od náhradního rozhodčího od zahájení 2. poločasu,
  2. kdykoli v průběhu hry, převezme řízení utkání od náhradního rozhodčího při nejbližším přerušením hry. Vždy zároveň převezme všechny informace o průběhu utkání (odehraný čas, brankový poměr, střelce branek, napomínání a vyloučení hráčů apod.)
 5. Družstva jsou povinna v každém případě k utkání pod náhradním rozhodčím nastoupit a umožnit jeho sehrání. Odmítne-li některé družstvo k utkání nastoupit, určí rozhodčí kapitánovi družstva lhůtu dvou minut k nastoupení. Nenastoupí-li družstvo ani v této době, rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání.

o) Je-li nucen rozhodčí opustit hřiště z důvodu zranění či jiné nezpůsobilosti, hra se přeruší a dále se postupuje podle již uvedeného pravidla n) 1 případně n) 2.

p) Další práva a povinnosti rozhodčího může upravovat smlouva rozhodčího.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]